Stránky na Facebooku

Přátelé, od dnešního dne se můžeme sledovat i na nově založených stránkách Facebooku:

https://www.facebook.com/profile.php?id=61556922028419

Nebo také vyhledání: „Včelaři Davle“. Budeme vkládat informace, aktuality, plány, ale také tím umožníme diskuzi nejen se členy naší ZO. Budeme rádi, když se stanete příznivci stránky a aktivními členy. Přejeme krásný den. PS

Novoroční přání

Vážení přátelé, máme za sebou další rok plný nových zkušeností a zážitků. I přes alarmující zdravotní riziko na území naší ZO na konci roku jsme zaznamenali spíše pozitivní zážitky s našimi včelami po celý rok. Snad i vyšetření měli a jarní prolety nám ukáží, že jsme každý udělali maximum pro zdraví a stav našich včelstev. Nezapomeňte řádně připravit vzorky měli do konce ledna! S přelomem roku jsme vyřídili příspěvky a dotace a i když naše příjmy z dotace jsou výrazně nižší, věřím, že to neovlivní to co každý z nás dělá z lásky k přírodě a našemu okolí. Přeji Vám všem úspěšný nový rok, hodně zdraví a příznivé počasí.

Jménem ZO Davle, Petr Sobotka, předseda

Nové tituly v naší knihovně

V roce 2023 jsme zakoupili některé nové, zajímavé tituly do naší knihovny. Ta je Vám plně k dispozici a věříme, že si knihy rádi zapůjčíte:

Včelařství – učebnice, základy od Vladimíra Veselýho a spol. Od Spolku nástavkového včelaření pak tři díly jejich Včelařství (1. Zootechnika, nemoci včel, prevence, terapie 2. Biologie včely, šlechtění, chov matek 3. Včelí pastva a jeji zdroje, včelí produkty

Včelařský zájezd do Polska

Vážené přítelkyně, vážení přátelé,

kolegové ze Sekce Komerčních Včelařů při ČSV pořádají v termínu 11.–16. září 2023 poznávací zájezd do Polska.

Jistě se jedná o zajímavou příležitost strávit téměř týden cestováním zemí s hluboce zakořeněnou včelařskou tradicí, včetně brtnictví či apiterapie.

Pokud má někdo zájem zúčastnit se, ZDE naleznete itinerář akce s dalšími informacemi, včetně ceny a závazné přihlášky.

Za ZO Davle

V případě potřeby dalších podrobností prosím kontaktujte organizátora zájezdu: Jiří Mohelník, mohelnik@vcely-med-cz, +420 777 077 511.

K.Nový

Včelařské podletí je tu!

začal nám srpen a tím i včelařské podletí, začátek nové generace dlouhověkých včel. Posledních deštivých 14 dní přírodě velmi prospívá, leč naše včely v podstatě nevyletěly a to co si ubraly ze zásob budou muset ještě dohnat. Pastva pro včely je již velmi omezená a pevně věříme, že všichni včelaři již mají zakrmeno a šetří tak novou generaci dlouhověkých včel. Asi každý zodpovědný včelař bude nyní sledovat jak jsou na tom včely se zásobami. Připomínáme, že je užitečné po celý rok sledovat zdravotní stav včelstev, zejména intenzitu napadení roztočem varroa destructor, viz tolikrát zmiňovaný metodický pokyn, který najdete na našich stránkách: https://www.vcelaridavle.cz/vcelarici/dokumenty-ke-stazeni/

Tedy, kdo vyřezával poslední zavíčkovanou trubčinu a při té příležitosti prováděl monitoring odvíčkovací vidličkou, má zhruba představu o intenzitě napadení.
Je třeba si také uvědomit, že i samotným odebráním poslední zavíčkované trubčiny, na které se právě roztoči koncentrují, výrazně zlepšíme relativní poměr napadení včelstev roztočem pro další období.
Plochy plodu se postupně zmenšují, ale roztoč se stále množí geometrickou řadou a v oslabených včelstvech se již mohou projevovat příznaky virových nákaz, neochotné odebírání krmného roztoku nebo přímo vylupování takto oslabeného včelstva jsou toho jasným důkazem.
Proto i v podletí, kdy začíná nový včelařský rok a  líhne se generace tzv. zimních dlouhověkých včel, musíme být stále obezřetní.

V první polovině srpna dbejte prosím na podletní ošetřování, kde se nám nabízí prostředky s dlouhodobým účinkem, připomínáme jen některé u nás nejčastěji používané:

a) Formidol 41g, či formidol 81g, účinná látka kyselina mravenčí, lze alternativně použít i vhodné odpařovače s regulovatelným odparem, intenzita odpařování KM je velmi závislá na teplotě

b) Gabon PF90, účinná látka tau-fluvalinát, plošně prokázaná rezistence roztočů a možná rezidua účinné látky ve  vosku, nedoporučujeme používat

c) Gabon Flum, účinná látka flumhetrin, na některých místech již také prokázaná rezistence a také jisté nebezpečí ukládání reziduí ve vosku, používejte uvážlivě a kontrolujte účinnost

d) Apiguard, účinná látka thymol, silný odér, který ale do jara spolehlivě vyvane, rezistence zatím neprokázána, lze použít i jako kontrolní prostředek při křížovém testu jiných účinných látek

Přejeme Vám všem, aby včelstva vstoupila do kalendářního podzimu v plné síle a s minimem kleštíků! 

Výbor ZO Davle

Schůze výboru ZO Davle

Vážení přátelé,

dne 9.června 2023 zasedal výbor ZO Davle, aby projednal některé důležité body vyplývající z výroční schůze ze dne 22.4.2023.

Na začátku schůze byli přizváni všichni důvěrníci ZO, abychom prodiskutovali společnou strategii na tlumení roztočů a nemocí. Následovala schůze výboru již bez důvěrníků, kde jsme stanovili jednotné postupy, s kterými Vás brzy seznámíme jak formou písemnou, tak i přes Vaše důvěrníky.

Dalším podstatným bodem byla rezignace stávajícího předsedy přítele Zdeňka Bukovského jak na pozici předsedy, tak na pozici člena výboru ZO. Výbor následně zvolil nového předsedu přítele Petra Sobotku. Změnu v registračním listu naší ZO provedla centrála Českého svazu včelařů 20.6.2023.

Přítel Bukovský si za dlouhá léta podpory včelařů v naší organizaci zaslouží velké poděkování a jeho přístup ke včelám nám i nadále bude inspirací.

VARROACONTROLLER

Vážení přátelé včelaři,
jedna z možných metod tlumení napadení včelstev roztočem Varroa destruktor, která je nejen zajímavá svým přístupem, ale i svou šetrností dorazila i do oblasti naší ZO.

Metoda spočívá v krátkodobém zahřátí zavíčkovaného plodu v boxu varroacontroller, kdy jsou vyšší teplotou (max. 42°C) zničeni roztoči, ale plod je neporušen. Menší procento živých roztočů může přežít ve včelstvu (na včelách), ale i tak jde o zásadní snížení počtu varroa destruktor. V sekci Zdraví včel

najdete články, které byly před časem uveřejněny v časopise Včelařství a kde je představen box varroacontroller.

Pracujeme na dalším společném setkání, kde bychom požádali i o živou ukázku práce s těmito boxy.

Váš výbor ZO

Davle v soutěži „Obec roku 2023“

V rámci celostátní soutěže Vesnice roku 2023, se naši včelaříci účastnili 23.5. komisionální prohlídky obce Davle. Odpovídali jsme na dotazy ohledně náplně kroužku, péče o včely, ale i ekologie. Společně se ZŠ, hasiči, PFA a dalšími jsme tak přispěli k získání bílé stuhy za práci s mládeží. Gratulace Davli za dobrý výsledek!“

Zápis z výroční členské schůze včelařů ZO ze dne 22.4.2023

Zápis z výroční členské schůze včelařů ZO –  ČSV v Davli,

konané dne 22.4.2023  v Multifunkčním centru ve Štěchovicích.

                    Úvodem po přivítání zúčastněných členů, byla provedena kontrola počtu přítomných dle prezenční listiny. Bylo shledáno, že je přítomno 48 členů spolku a lze tedy konstatovat, že přítomna je nadpoloviční většina, a proto je schůze usnášeníschopná.

Schůze byla zahájena po přečtení programu od 9,00 hod. a její celý průběh řídil předseda spolku př.Bukovský.

 • Přítel Bukovský přečetl stručnou zprávu o činnosti naší ZO se jmenováním návrhové komise a to ve složení: př.Nový a př.Suchan
 • Ohledně činnosti spolku lze konstatovat, že i po dobu koronavviru, se výbor spolku pravidelně scházel a řešil průběžně a operativně veškeré problémy, tedy hlavně ohledně ošetřování včelstev a otázky financování spolku. V současnosti má spolek 95 řádných členů, 111 stanovišť a 824 včelstev.
 • Přítel Heřman přečetl zprávu o hospodaření za rok 2022. Konečný stav k 31.12 2022 byl 155.446 Kč.
 • Přítel Suchan přečetl zprávu kontrolní a revizní komise, ohledně hospodaření za rok 2022 s kladným výsledkem. S vyhodnocením KRK, že veškeré účetnictví a hospodaření spolku je kladné a nejsou zde žádné připomínky. Současně dne 8.3.byla provedena inventura majetku spolku s celkovým výsledkem tj., že celková hodnota majetku je 73.023,- tis. Kč a tato hodnota je evidována v inventurní knize pokladníka.
 • Přítel Vojík seznámil včelaře se současnou nákazovou situací ohledně roztoče varroa destruktor. Především vyzdvihl účinek nových léčiv jako je Varromed, kde je použita převážně kyselina šťavelová. Léčiva pro letošní rok jsou objednaná a zdr. referenti budou včas informování o jejich dodání u př.Vojíka.
 • Ve funkci zástupce v Okresní organizaci byl nahrazen př.Pardus novým členem př.Novým, který je rovněž veden jako kronikář spolku.
 • Nadále platí možnost výměny vosku za mezistěny u př.Vojíka v minimálním množství nad 2kg, který nechá vyměnit vosk za mezistěny. Doporučeno je to v jarních měsících.
 • Přítel Suchan přečetl usnesení ze schůze, které bylo jednohlasně odsouhlaseno. V usnesení bylo odsouhlaseno, že členské příspěvky na rok 2024 (tu část která je příjmem ZO) ve výši 150,- Kč za člena + 20,- Kč za každé včelstvo. Stanovuje, že příspěvek je nutné uhradit do 15. listopadu 2023
 • Závěrem přednesl přednášku Ing.Dalibor Titěra na téma „Nemoci a léčení včelstev“ s tím, že doporučuje léčení včelstev po celý rok a nejen fumigací, ale i kyselinami /mravenčí a šťavelovou/. S ohledem na současnou zdravotní situaci ve včelařství je nutné pravidelně kontrolovat stav včelstev např. při podezření na mor včelího plodu.
 • Přítel Karel Nový přečetl zprávu z republikového výboru od OO-ČSV, kdy bylo hlasováno i o tom, zda zvýšit členské příspěvky a zrušení tiskové formy časopisu. Toto však neprošlo o jeden hlas.
 • Dále bylo předáno vyznamenání „Vzorný včelař“ příteli Karlu Heřmanovi za kvalitní a zodpovědnou práci v naší organizaci.

Schůze byla ukončena v 12,30 hodin

Zapsal: Bukovský

Rozdělovník: členové výboru ZO