Zápis z výroční členské schůze včelařů ZO ze dne 22.4.2023

logo

Zápis z výroční členské schůze včelařů ZO –  ČSV v Davli,

konané dne 22.4.2023  v Multifunkčním centru ve Štěchovicích.

                    Úvodem po přivítání zúčastněných členů, byla provedena kontrola počtu přítomných dle prezenční listiny. Bylo shledáno, že je přítomno 48 členů spolku a lze tedy konstatovat, že přítomna je nadpoloviční většina, a proto je schůze usnášeníschopná.

Schůze byla zahájena po přečtení programu od 9,00 hod. a její celý průběh řídil předseda spolku př.Bukovský.

 • Přítel Bukovský přečetl stručnou zprávu o činnosti naší ZO se jmenováním návrhové komise a to ve složení: př.Nový a př.Suchan
 • Ohledně činnosti spolku lze konstatovat, že i po dobu koronavviru, se výbor spolku pravidelně scházel a řešil průběžně a operativně veškeré problémy, tedy hlavně ohledně ošetřování včelstev a otázky financování spolku. V současnosti má spolek 95 řádných členů, 111 stanovišť a 824 včelstev.
 • Přítel Heřman přečetl zprávu o hospodaření za rok 2022. Konečný stav k 31.12 2022 byl 155.446 Kč.
 • Přítel Suchan přečetl zprávu kontrolní a revizní komise, ohledně hospodaření za rok 2022 s kladným výsledkem. S vyhodnocením KRK, že veškeré účetnictví a hospodaření spolku je kladné a nejsou zde žádné připomínky. Současně dne 8.3.byla provedena inventura majetku spolku s celkovým výsledkem tj., že celková hodnota majetku je 73.023,- tis. Kč a tato hodnota je evidována v inventurní knize pokladníka.
 • Přítel Vojík seznámil včelaře se současnou nákazovou situací ohledně roztoče varroa destruktor. Především vyzdvihl účinek nových léčiv jako je Varromed, kde je použita převážně kyselina šťavelová. Léčiva pro letošní rok jsou objednaná a zdr. referenti budou včas informování o jejich dodání u př.Vojíka.
 • Ve funkci zástupce v Okresní organizaci byl nahrazen př.Pardus novým členem př.Novým, který je rovněž veden jako kronikář spolku.
 • Nadále platí možnost výměny vosku za mezistěny u př.Vojíka v minimálním množství nad 2kg, který nechá vyměnit vosk za mezistěny. Doporučeno je to v jarních měsících.
 • Přítel Suchan přečetl usnesení ze schůze, které bylo jednohlasně odsouhlaseno. V usnesení bylo odsouhlaseno, že členské příspěvky na rok 2024 (tu část která je příjmem ZO) ve výši 150,- Kč za člena + 20,- Kč za každé včelstvo. Stanovuje, že příspěvek je nutné uhradit do 15. listopadu 2023
 • Závěrem přednesl přednášku Ing.Dalibor Titěra na téma „Nemoci a léčení včelstev“ s tím, že doporučuje léčení včelstev po celý rok a nejen fumigací, ale i kyselinami /mravenčí a šťavelovou/. S ohledem na současnou zdravotní situaci ve včelařství je nutné pravidelně kontrolovat stav včelstev např. při podezření na mor včelího plodu.
 • Přítel Karel Nový přečetl zprávu z republikového výboru od OO-ČSV, kdy bylo hlasováno i o tom, zda zvýšit členské příspěvky a zrušení tiskové formy časopisu. Toto však neprošlo o jeden hlas.
 • Dále bylo předáno vyznamenání „Vzorný včelař“ příteli Karlu Heřmanovi za kvalitní a zodpovědnou práci v naší organizaci.

Schůze byla ukončena v 12,30 hodin

Zapsal: Bukovský

Rozdělovník: členové výboru ZO