Usnesení z členské schůze ZO ČSV Davle ze dne 6.6.2020

Usnesení z výroční členské schůze ZO ČSV Davle, Praha západ konané dne 6.6.2020 ve Štěchovicích

Přítomnost: Z počtu 90 řádných členů organizace je přítomno 29 členů, což je 32 %. Proto byla po půl hodině zahájena náhradní schůze, která je usnášení schopná, jelikož je přítomna více než čtvrtina členů.

Členská schůze v úvodu jednání schválila program jednání a zvolila návrhovou komisi ve složení: Josef Ondráček a Jiří Suchan. Po diskuzi a připomínkách na závěr svého jednání přijala následující usnesení:

Členská schůze

I. Schválila

a) Zprávu o činnosti a hospodaření za r. 2019

b) Rozpočet na r. 2020

c) Zprávu o nákazové situaci a léčení včelstev

d) Zprávu kontrolní komise za r. 2019

e) Přijetí nových členů: Zuzana Bartošová a Michal Podhájský

II. Stanovila počet členů výboru 6

a) zvolila členy výboru na volební období 2020-2025: předseda – Zdeněk Bukovský, místopředseda – Petr Sobotka, jednatel – Pavel Toman, pokladník – Karel Heřman, hospodář a zdravotní referent – Vojtěch Vojík, pastevní referent – Ivo Pardus

b) zvolila delegáty na okresní konferenci: Vojtěch Vojík, Petr Sobotka, Karel Heřman a náhradník Pavel Toman

c) Referenty: Petr Sobotka – referent pro mládež, Vojtěch Vojík – zdravotní referent a hospodář, Ivo Pardus – pastevní referent

d) důvěrníky: Davle – Vojtěch Vojík, Měchenice – Ivo Pardus, Petrov – Novotný Jiří, Štěchovice – Bukovský Zdeněk, Hradišťko – Kotyza Jan, Pikovice – Vinduška Karel, Masečín – Weingart Vladislav, Hvozdnice – Křížek Luboš, Slapy – Siller Jan

e) Kontrolní komisi: Josef Ondráček – předseda, Jiří Suchan – člen, Neklan Jun – člen

III. Navrhuje tyto kandidáty do okresního výboru: Ivo Pardus – okresní referent pro pastvu

IV. Ukládá

a) Zhotovení elektronické kopie kroniky spolku, úkolu se ujme př. Pavel Toman.

b) Přednesení příspěvků našimi delegáty na okresní konferenci na témata: 1) nekonání sjezdů ČSV, ale jiný způsob volby zástupců do RV , klouzavý mandát; 2) zavést do stanov možnost hlasování per rollam na členských schůzích, pokud se členové nemohou sejít; 3) na etiketách medu musí být uváděn konkrétní údaj o původu medu, nikoli jen země EU a mimo EU; 4) vedení ČSV se málo zasazuje ohledně snižování používání pesticidů v zemědělství a prosazování ekologického hospodaření v krajině.

Usnesení bylo přijato s výsledkem hlasů: PRO 29, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

Návrhová komise: Josef Ondráček, Jiří Suchan