Zápis z výroční členské schůze včelařů ZO ze dne 22.4.2023

Zápis z výroční členské schůze včelařů ZO –  ČSV v Davli,

konané dne 22.4.2023  v Multifunkčním centru ve Štěchovicích.

                    Úvodem po přivítání zúčastněných členů, byla provedena kontrola počtu přítomných dle prezenční listiny. Bylo shledáno, že je přítomno 48 členů spolku a lze tedy konstatovat, že přítomna je nadpoloviční většina, a proto je schůze usnášeníschopná.

Schůze byla zahájena po přečtení programu od 9,00 hod. a její celý průběh řídil předseda spolku př.Bukovský.

 • Přítel Bukovský přečetl stručnou zprávu o činnosti naší ZO se jmenováním návrhové komise a to ve složení: př.Nový a př.Suchan
 • Ohledně činnosti spolku lze konstatovat, že i po dobu koronavviru, se výbor spolku pravidelně scházel a řešil průběžně a operativně veškeré problémy, tedy hlavně ohledně ošetřování včelstev a otázky financování spolku. V současnosti má spolek 95 řádných členů, 111 stanovišť a 824 včelstev.
 • Přítel Heřman přečetl zprávu o hospodaření za rok 2022. Konečný stav k 31.12 2022 byl 155.446 Kč.
 • Přítel Suchan přečetl zprávu kontrolní a revizní komise, ohledně hospodaření za rok 2022 s kladným výsledkem. S vyhodnocením KRK, že veškeré účetnictví a hospodaření spolku je kladné a nejsou zde žádné připomínky. Současně dne 8.3.byla provedena inventura majetku spolku s celkovým výsledkem tj., že celková hodnota majetku je 73.023,- tis. Kč a tato hodnota je evidována v inventurní knize pokladníka.
 • Přítel Vojík seznámil včelaře se současnou nákazovou situací ohledně roztoče varroa destruktor. Především vyzdvihl účinek nových léčiv jako je Varromed, kde je použita převážně kyselina šťavelová. Léčiva pro letošní rok jsou objednaná a zdr. referenti budou včas informování o jejich dodání u př.Vojíka.
 • Ve funkci zástupce v Okresní organizaci byl nahrazen př.Pardus novým členem př.Novým, který je rovněž veden jako kronikář spolku.
 • Nadále platí možnost výměny vosku za mezistěny u př.Vojíka v minimálním množství nad 2kg, který nechá vyměnit vosk za mezistěny. Doporučeno je to v jarních měsících.
 • Přítel Suchan přečetl usnesení ze schůze, které bylo jednohlasně odsouhlaseno. V usnesení bylo odsouhlaseno, že členské příspěvky na rok 2024 (tu část která je příjmem ZO) ve výši 150,- Kč za člena + 20,- Kč za každé včelstvo. Stanovuje, že příspěvek je nutné uhradit do 15. listopadu 2023
 • Závěrem přednesl přednášku Ing.Dalibor Titěra na téma „Nemoci a léčení včelstev“ s tím, že doporučuje léčení včelstev po celý rok a nejen fumigací, ale i kyselinami /mravenčí a šťavelovou/. S ohledem na současnou zdravotní situaci ve včelařství je nutné pravidelně kontrolovat stav včelstev např. při podezření na mor včelího plodu.
 • Přítel Karel Nový přečetl zprávu z republikového výboru od OO-ČSV, kdy bylo hlasováno i o tom, zda zvýšit členské příspěvky a zrušení tiskové formy časopisu. Toto však neprošlo o jeden hlas.
 • Dále bylo předáno vyznamenání „Vzorný včelař“ příteli Karlu Heřmanovi za kvalitní a zodpovědnou práci v naší organizaci.

Schůze byla ukončena v 12,30 hodin

Zapsal: Bukovský

Rozdělovník: členové výboru ZO

Zápis ze schůze ZO ČSV Davle ze dne 23.4.2022

                      Zápis z výroční  členské schůze včelařů ZO –  ČSV v Davli,

               konané dne 23.4.2022  v Multifunkčním centru ve Štěchovicích.

        Program a zahájení schůze  od 9,30 hod. a její celý průběh řídil předseda spolku př.Bukovský .

Úvodem přečetl z pozvánky  program a nechal hlasovat o jeho schválení, které proběhlo jednohlasně a to kladně. Schůze se zúčastnilo 26 včelařů,   z 93, což  představovalo  čtvrtinu pozvaných .Takže pozvaní včelaři , nebyli usnášenischopní, a proto byla po půlhodinové pauze zahájena náhradní schůze ve smyslu stanov ČSV.Omluvil se př.Sobotka, p.Ondráček, př.Papež, př.Abramovič.

  Přítel Bukovský  přečetl stručnou zprávu o činnosti naší ZO se  jmenováním mandátové a návrhové  komise a to ve složení:  př.Toman ,  př.Suchan  a  přKotyza.

Ohledně činnosti spolku lze konstatovat, že i po dobu koronovviru  se výbor spolku  pravidelně scházel

a řešil průběžně a operativně veškeré problémy, tedy hlavně ohledně ošetřování včelstev a otázky

financování spolku.V současnosti má spolek 93 členů, z toho 5 registrovaných , 108 stanovišť

a 784 včelstev. V poslední době se opět vyskytuje kolem nás hodně moru včel.plodu, především

v Praze, Dobříši,Sedlčanech a na Vlašimsku a Příbramsku.Znovu upozorňuji začínající včelaře, aby

si pořizovali včelsta v našem regionu s ohledem na nebezpečí zavlečení moru.

V dalším přínosem pro zájemce je návštěva VÚVČ v Dole, která se bude konat dne 13.8.2022

na téma: „Preventivní a léčebné postupy v chovu včel“.Zatím se přihlásilo 5 lidí, kterým uhradil

náklady na kurzovné a cestovné př.Heřman ,který celkou akci organizuje.

Přítel Heřman přečetl zprávu o hospodaření za rok 2020 a 2021. V roce 2020 byly příjmy 53.198 Kč

a výdaje 26.636 Kč. V roce 2021 byly příjmy celkem 112.213 Kč a výdaje  95.094 Kč

konečný stav k 31.12 2021 byl 78.801 Kč.

Přítel  Suchan  přečetl zprávu kontrolní a revizní komise, ohledně hospodaření za  rok 2020, 2021 s kladným výsledkem .S vyhodnocením KRK, že veškeré účetnictví a hospodaření spolku je kladné a

nejsou zde žádné připomínky. Současně dne 1.4.byla provedena inventura majetku spolku s celkovým

výsledkem t.j,že celková hodnota majetku je 134,- tis.Kč

Přítel Vojík seznámil včelaře se současnou nákazovou situací ohledně roztoče varrva

destruktor.Především vyzdvihl účinek nových léčiv jako je Varroamed , kde je použita

převážně kyselina šťavelová. Lečiva pro letošní rok jsou objedana a zdr.referenti budou včas informování o jejich dodání u př.Vojíka.

 Nadále platí možnost výměny vosku za mezistěny  u př.Vojíka v minimálním množství nad

2kg,který nechá vyměnit vosk  za mezistěny. Doporučeno je to v jarních měsících.

  Př.Toman   představil a nechal hlasovat o  přijetí  pěti  nových  členovů  a to :  př.Marcela Barnová , př.Martin Brachtl,př.Antonín Ludwig, př.Radek Římal, př.Věra Sisáková, př.Jiří Zezula ,

  A dále byl zaregistrována včelí farma u př.Alexandra Kedry.

Včelařům byly přečteny osevní plochy řepky ,hořčice a jetele  od Ing.Kvíze.

Přítel Toman přečetl usnesení ze schůze.V usnesení bylo odsouhlaseno, že členské příspěvky

včelaři uhradí nejpozději do 10.prosince v letošním roce tak jako v minulém roce.

Závěrem přednesl př.Kedra přednášku po promítnutí filmu na téma „Chov matek“ s tím, že

upřednostňuje chov matek z matečníků  ve včelstvu na mřížkou jako za nejefektivnější způsob.

V diskuzi byli naši členové upozněni, že do 15.9.2022 se musí nahlásit počty včelstev na ČMSCH s

ohledem na žádost o státní dotaci 1D, tel.pí.Zelenková 257896210.Adresa e-mail: uevcely@cmsch.cz.

Schůze byla ukončena v 11,30 hodin

Zapsal: Bukovský

Usnesení z členské schůze ZO ČSV Davle ze dne 6.6.2020

Usnesení z výroční členské schůze ZO ČSV Davle, Praha západ konané dne 6.6.2020 ve Štěchovicích

Přítomnost: Z počtu 90 řádných členů organizace je přítomno 29 členů, což je 32 %. Proto byla po půl hodině zahájena náhradní schůze, která je usnášení schopná, jelikož je přítomna více než čtvrtina členů.

Členská schůze v úvodu jednání schválila program jednání a zvolila návrhovou komisi ve složení: Josef Ondráček a Jiří Suchan. Po diskuzi a připomínkách na závěr svého jednání přijala následující usnesení:

Členská schůze

I. Schválila

a) Zprávu o činnosti a hospodaření za r. 2019

b) Rozpočet na r. 2020

c) Zprávu o nákazové situaci a léčení včelstev

d) Zprávu kontrolní komise za r. 2019

e) Přijetí nových členů: Zuzana Bartošová a Michal Podhájský

II. Stanovila počet členů výboru 6

a) zvolila členy výboru na volební období 2020-2025: předseda – Zdeněk Bukovský, místopředseda – Petr Sobotka, jednatel – Pavel Toman, pokladník – Karel Heřman, hospodář a zdravotní referent – Vojtěch Vojík, pastevní referent – Ivo Pardus

b) zvolila delegáty na okresní konferenci: Vojtěch Vojík, Petr Sobotka, Karel Heřman a náhradník Pavel Toman

c) Referenty: Petr Sobotka – referent pro mládež, Vojtěch Vojík – zdravotní referent a hospodář, Ivo Pardus – pastevní referent

d) důvěrníky: Davle – Vojtěch Vojík, Měchenice – Ivo Pardus, Petrov – Novotný Jiří, Štěchovice – Bukovský Zdeněk, Hradišťko – Kotyza Jan, Pikovice – Vinduška Karel, Masečín – Weingart Vladislav, Hvozdnice – Křížek Luboš, Slapy – Siller Jan

e) Kontrolní komisi: Josef Ondráček – předseda, Jiří Suchan – člen, Neklan Jun – člen

III. Navrhuje tyto kandidáty do okresního výboru: Ivo Pardus – okresní referent pro pastvu

IV. Ukládá

a) Zhotovení elektronické kopie kroniky spolku, úkolu se ujme př. Pavel Toman.

b) Přednesení příspěvků našimi delegáty na okresní konferenci na témata: 1) nekonání sjezdů ČSV, ale jiný způsob volby zástupců do RV , klouzavý mandát; 2) zavést do stanov možnost hlasování per rollam na členských schůzích, pokud se členové nemohou sejít; 3) na etiketách medu musí být uváděn konkrétní údaj o původu medu, nikoli jen země EU a mimo EU; 4) vedení ČSV se málo zasazuje ohledně snižování používání pesticidů v zemědělství a prosazování ekologického hospodaření v krajině.

Usnesení bylo přijato s výsledkem hlasů: PRO 29, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

Návrhová komise: Josef Ondráček, Jiří Suchan

Zápis ze schůze ZO ČSV Davle ze dne 23.11.2019

Zápis ze  členské schůze včelařů ZO –  ČSV v Davli, konané dne 23.11.2019  v Multifunkčním centru ve Štěchovicích.

        Program a zahájení schůze  od 8,30 hod a její celý průběh řídil předseda spolku př.Papež. Úvodem přečetl program a nechal hlasovat o jeho schválení, které proběhlo jednohlasně a to kladně. Schůze se zúčastnilo 55 včelařů,  t.j.nadpoloviční  většina všech pozvaných  z  89, což  představovalo  62,2 %. Takže pozvaní včelaři, byli usnášeni schopní.

  Přítel Papež přečetl stručnou zprávu o činnosti naší ZO se  jmenováním mandátové a návrhové  komise a to ve složení:  př.Ondráček,  př.Suchan  a  př.Hnilicová a př.Bukovský.

Velmi přínosným  byla jarní návštěva u př.Sojky na jeho včelnici v Černošicích, kde byli přítomní seznámeni s postupem chovu matek. Dále dalším přínosem pro zájemce byla návštěva VÚVČ v Dole 27.4.2019, kde Ing.Titěra nás seznámil s celým ústavem a ochotně zodpověděl veškeré dotazy na celkový chod ústavu. Bohužel v tomto termínu se konal i zájezd OOV Prahy západ.

Pro současný velký ohlas  dne otevřených dveří našich včelařů, se konala  dohodnutá návštěva u př.Dolečka dne 21.září od 10,00 hod.. Př.Doleček seznámil přítomné včelaře nejen se způsobem včelaření, ale i se způsobem stáčení medu.

Přítel Ondráček  přečetl zprávu kontrolní a revizní komise, ohledně hospodaření za  rok 2017 s kladným výsledkem . “Na výslovný návrh př.Vindušky byla znovu prověřena záležitost výše náhrady nákladů na administraci Dl (2017) a další některé případy, které př.Vinduška požadoval. Závěrem nechal hlasovat – přítomní zprávu odhlasovali.

Přítel Vojík seznámil včelaře se současnou nákazovou situací ohledně roztoče varrva destruktor. Především vyzdvihl účinek nových léčiv jako je Varroamed a oxuvar, kde je použita převážně kyselina šťavelová. Pro vysoký výskyt roztoče bude nutné včas odevzdat měl, to je do 31.1.2020. Současně byla přítomným zdr.referentům rozdána kyselina šťavelová , kterou opatřil předseda spolku př.Papež a bude pro léčbu včelstev v následovném roce využita. Zájemci se mohou přihlásit u svých zdr.referentů. Návod na manipulaci s kyselinou byl předán současně.

  Nadále platí možnost výměny vosku za mezistěny  u př.Vojíka v minimálním množství nad 2kg, který nechá vyměnit vosk  za mezistěny. Doporučeno je to v jarních měsících.

  Př.Bukovský  představil a nechal hlasovat o  přijetí pěti  novvých  členovů  a to:  př.Irena Vašatová, př.Ilona Opltová, př.Matěj Sysel, př.Jan Šebek, př.Ondřej Zoubek.

Dále dle pozvánky byl představen RNDr. Švamberk, který přednesl přednášku na téma „Včelí pastva“ od 9,30hod do 12,00 hod bez přestávek. Z přednášky vybírám: Zimní spánek u včel je jako u medvědů, musí mít zásoby tuků pro úspěšné hybernování. Zimní včely jako dlouhověké vznikají po ukončení plodování matky. Největším dnešním problémem je, že na postřiky polí používá zemědělství několikanásobné postřiky polí nervových látek na hubení hmyzu a plevelů. Což způsobuje i akumulace nežádoucích látek ve vosku jako jsou pesticidy a jiné chemie z postřiků polí, které přejdou i větrem do lesů. Zmizely i pampeliškové louky, žací lišty jsou na strojích dokonalé, že rozemelou vše živé včetně hmyzu. Slabé jsou zdroje nektarodárných rostlin, včela má efektivní akční rádius 2-3kilometry. Pšenice by se ideálně mohla vyměnit za vojtěšku, ale toto není pro zemědělce přínosem. Modní záležitost dnešní doby jsou travní porosty, a proto bychom měli raději propagovat výsev bylin a květeny – jako jsou luční květy. Místo analýzy -výnosy potřebujeme analýzu příležitosti jako jsou květinové záhony pro včely – letničky, protože včely potřebují pestrou stravu. Pro jarní období je důležitá:_  líska obecná, sněženky, bledule, tavolník, kaliny, vřesovce, dřín, čemeřice, jívy a vrby. Vrba-bílá, javor mléč-červenolistý, ptačí třešeň, pámelník bílý, který kvete od června až do září. Pámelník polehlý, svída krvavá, tavolník vrbolistý a japonský, lípa velkolistá, malolistá s delší životností. Pajasan žláznolistý, vlčí bob mnoholistý, vičinec ligrus, chrpa modrá, šalvěj hajní, šalvěj přísnatná, kaštanovník setý, dřezovec, máky, katalpa trubačovitá, vrbka úzkolistá, liliovník tumpanokvětý, lípa stříbrná-plsnatá, slunečnice roční, bělotrn kulatohlavý, bělotrn benátský, svazenka vrátičolistá, marulka, pohanka setá, brutnák lékařský, šanta zkřížená, evodie hupejská, divizna, svízel latnatý, komonice bílá a lékařská, levandule lékařská, chrpa luční, mochna křovitá,rozchodník ostrý, netřesky, sporýš argentinský, zvonkovec klejchy hedvábné, jerlín japonský, vřes obecný, lopuch plsnatý, celík kanadský, hortenzie drsná, komule davidova, světlice barvířská, sluncovka zpeřená, krásenka zpeřená, šuškarda klasnatá, jochovec olšolistý, ořechokřídlec klendonský, lochanka, kokarda velkokvětá, záplevák podzimní, gazánie zářivá, smil listenatý, třapatka lesklá, třapatka srsnatá, třapatka nachová, agastécha anýzová, plamének bolševníkolistý, krásnoočko přeslaneté, líchořešnice, pereslokie lebedolistá, sadec konopáč, vernonie vlasatá, pyknatérum, oplátka aubertova, hvězdice novobelgická, břečťan popínavý, hvězdice – astřička,rozchodník.

Včelí pastva – je  encyklopedie –  elektronická verze.

Závěrem jsme poděkovali přednášejícímu za velmi zajímavé podání o včelí pastvě a i problematice chemizace polí. RNDr.Švamberk je autorem mnoha knížek o včelách a rostlinách pro včely, jako předseda spolku „Mája“.

Na závěr schůze přečetl př.Ondráček usnesení z dnešní schůze.

  Další termín jarní  schůze v MFC byl dohodnut na  21.3.2020 od 9,00h , kdy bude hlasováno i  o novém složení výboru našeho spolku.

Zapsal: Bukovský

Rozdělovník: členové výboru ZO

Zápis ze schůze ZO ČSV Davle ze dne 30.3.2019

Program a zahájení schůze od 9:10 hod a její celý průběh řídil předseda spolku př.Papež. Úvodem přečetl program a nechal hlasovat o jeho schválení, které proběhlo jednohlasně a to kladně. Schůze se zúčastnilo 45 včelařů, t.j.nadpoloviční většina všech pozvaných z 83, což představovalo 54,2 % …

Zápis z výroční členské schůze včelařů ZO-ČSV v Davli, konané dne 30.3.2019 v Multifunkčním centru ve Štěchovicích.

  Program a zahájení schůze od 9:10 hod a její celý průběh řídil předseda spolku př.Papež. Úvodem přečetl program a nechal hlasovat o jeho schválení, které proběhlo jednohlasně a to kladně. Schůze se zúčastnilo 45 včelařů, t.j.nadpoloviční většina všech pozvaných z  83, což představovalo 54,2 % . Přítel Papež přečetl stručnou zprávu o činnosti naší ZO s jmenováním mandátové a kontrolní komise a to ve složení př.Vojík, př.Bukovský,př.Jun a př.Martinová.

Přítel Sobotka seznámil přítomné členy spolku s činností Včelaříků v ZŠ na Petrově. V současné době mají čVelaříci dvě včelstva a jsou přihlášeni do soutěže ,která se bude konat dne 27.4 dopoledne ve Vlašimi.

Pro současný velký ohlas dne otevřených dveří našich včelařů, je dohodnutá návštěva u př.Dolečka dne 7.září od 10:00 hod., možnost parkování na parkovišti na Ždáni. Sraz zájemců je před hospodou u „Jelena“, adresa stanoviště je Ždáň 550. Začínající včelaři si mohou připravit dotazy na př.Dolečka.

Přítel Papež pozval na schůzi Ing.kvíze, který jako místní soukr.hospod.rolník nás seznámil s osevní plochou nektarodárných polních plodin. Především se svazenkou a řepkou. Svazenka bude v dosahu mezi Masečínem a Bojanovicemi na rozloze cca 8 hektarů.

Přítel Heřman přečetl zprávu o hospodaření za rok 2018.

Přítel Ondráček přečetl zprávu kontrolní a revizní komise, ohledně hospodaření za loňský rok s kladným výsledkem.“ Na výslovný návrh př.Vindušky bude znovu prověřena záležitost výše náhrady nákladů na administraci Dl (2017) a další některé případy, které př.Vinduška požaduje (o kterých bude RK informovat), pokud budou tyto smysluplné.“

Přítel Vojík seznámil včelaře se současnou nákazovou situací ohledně roztoče varroa destruktor a nechal kolovat výsledky z rozboru měli. Všichni včelaři, kteří měli vyšší průměr výskytu roztoče jak 3ks na včelstvo, tak povinně ošetří včely nátěrem plodu přípravkem M-1 a fumigací varidolem nejpozději do 15.4.2019. Jednalo se celkem o čtyři včelaře v organizaci. Z výsledku rozboru na akci Hrr na mor bylo zjištěno, že v naší organizaci není zjištěn žádný výskyt. Dále př.Vojík seznámil přítomné s novým přípravkem na ošetření včelstev a to je varroamed, který lze aplikovat po celý rok bez obav z nebezpečí poškození kvality medu. Hlavně je výhodný pro zimní období. Nadále platí možnost výměny vosku za mezistěny u př.Vojíka, který nechá vyměnit vosk za mezistěny. Doporučeno je to v jarních měsících.

Byli představeni a přijati tři noví členové a to : př.Krátká , př.Kostorek, př.Ačamovič.

Schůze schválila nákup sklenic na med s víčky, které budou k dispozici u př.Vojíka, tak jako obvykle. V množství, které si dopsali členové na schůzi do prezenční listiny.

Zájezd pořádaný předsedou OO-ČSV př.Sojkou do SOUV v Nasavrkách na den 27.4.2019 je už osazen, ale kdo se stačil včas přihlásit bude mít možnost se zúčastnit. Současně naše ZO pořádá zájezd také v sobotu 27.4.2019 do VÚV do Dolu ,který bude od 14“00 hod a bude nás ústavem provázet Ing.Titěra. Bude zde i předveden chov matek. Doprava do Dolu je vlastními vozy. Případní zájemci se přihlásí u př.Bukovského na e-mail do 26.dubna.

Závěrem schůze přečetl př.Jun usnesení KRK s tím, že výbor a členové KRK obdrží zápis na svoji e-mailovou adresu. Schůze byla ukončena v 12:15 minut.

Další termín podzimní schůze v MFC byl dohodnut na 23.11.2019 od 9:00 hod

Zapsal: Bukovský

Rozdělovník: členové výboru ZO

Zápis ze schůze ZO ČSV Davle ze dne 24.11.2018

Program a zahájení schůze od 8,45 hod a její celý průběh řídil předseda spolku př. Papež. Úvodem přečetl program a nechal hlasovat o jeho schválení, které proběhlo jednohlasně a to kladně. Schůze se zúčastnilo 55 včelařů, t.j. nadpoloviční většina všech pozvaných.
Přítel Papež přečetl stručnou zprávu o činnosti naší ZO s jmenováním mandátové a kontrolní a návrhové komise. Především vyzdvihl kladně činnost našich včelaříků, pod vedením př.Sobotky v ZŠ Davle.Pro velký ohlas dne otevřených dveří našich včelařů je naplánovaná další akce. K této činnosti se přihlásil přítel Doleček, který na jarní schůzi upřesní termín možné návštěvy na jeho včelnici ve Skalici nad Vltavou.
Přítel Papež seznámil přítomné s osevní plochou nektarodárných polních
plodin ,které obdržel od Ing.Kvíze, především se svazenkou a řepkou. Řepka je vyseta kolem Masečína až do Bojanovic.
Přítel Heřman přečetl zprávu o současném stavu hospodaření za rok 2018,
především o nákupu léčiv a zařízení pro včelaře t.j refraktometr, aerosolový
vyvíječ, nerezový lis na vosk s parním vyvíječem.
Současně od 1.1.2019 se zvýšil členský příspěvek z 80,- na 120,-Kč.
Přítel Vojík seznámil přítomné se současnou situací ohledně ošetřování
včelstev a bylo řečeno, že bude ještě nutné provést aerosolové ošetření
včelstev varidolem do konce letošního roku. Všichni včelaři odevzdají do
31.1.2019 měl př.Vojíkovi na provedení rozboru na přítomnost roztoče varroa destruktor. V letošním roce byly vyzkoušeny a nasazeny nová léčiva a to kyselina šťavelová v prostředku varroamed. Výsledky jsou zatím slabší odezvy.
Byli představeni a přijati tři noví členové a to př.Krňanský Karel, Augusta Jaroslav, př.Kučerová Lucie.
Předseda našeho spolku př.Papež poděkoval př.Vinduškovi za dosavadní
činnost a předal mu fin.odměnu na nákup zboží ve včel.prodejně v Modřanech u firmy JaHan. Př.Vinduška ze zdravotních důvodů odstoupil a předal př.Papežovi písemnou zprávu. Z důvodu lepší a rychlejší komunikace t.j k nutnosti mít e-mail a internet, došel výbor ZO k sestavení nové kontrolní a revizní komise v následující sestavě. Předsedou byl zvolen př.Ondráček, členové př.Suchan a př.Jun. O této skutečnosti bylo hlasováno a jednohlasně schváleno všemi přítomnými členy schůze.
Na jarní schůzi bude projednán nákup sklenic na med a kyseliny mravenčí
85%, které budou k dispozici u př.Vojíka, tak jako obvykle.
Závěrem schůze přečetl usnesení př.Jun.

Od 10 do 12 hod přítel Ing.Titěra z VÚVč přednesl přednášku o vývoji včely a ošetřování včelstev během roku. Včela medonosná podle posledních dokladů je na zemi déle než 60.mil let. Zkouší se nové rasy křížením a bylo dokázáno, že toto není vždy zdárný výsledek, a proto je zde závěr, že šlechtěme včely místní, které máme možnost geneticky vylepšit na svém stanovišti za použití kvalitních matek i trubců. Počet včelstev v krajině je u nás v republice 8 včelstev na km2, což přesahuje evropský průměr čtyřnásobně. Umělé plásty nejsou vždy vhodné. U vosku se stalo,že byznys s oddělky převýšil produkci vosku včelstev. Čína je dnes největším padělatelem včel.vosku viz.biotesty na mezistěnách. Pro boj s roztočem se osvědčil systém tvorby brzských oddělků v květnu, kdy je silná snůška a stanoviště musí být dál od původních, mateřských včelstev. Odolné včely proti roztočům se dají vychovat, ale až po několika generacích, zatím je to utopie. Kvalita krmných sirupů je velmi sporná neboť klesá s dobou dodáváním zákazníkům. Někdy jsou zde balastní látky – škroby, které jsou nestravitelné nejen pro včely, ale i pro člověka. Další dotazy př.Titěra všem přihlášeným včelařům rád zodpověděl. Protože př.Titěra je považován za velmi žádaného a oblíbeného přednášejícího, bylo proto i velkým úspěchem ho k nám dostat na přednášku.
Přítel Papež závěrem poděkoval přednášejícímu a ukončil schůzi s přáním do nového roku.

Zapsal: Zd.Bukovský (jednatel)