Včelařský zájezd do Polska

Vážené přítelkyně, vážení přátelé,

kolegové ze Sekce Komerčních Včelařů při ČSV pořádají v termínu 11.–16. září 2023 poznávací zájezd do Polska.

Jistě se jedná o zajímavou příležitost strávit téměř týden cestováním zemí s hluboce zakořeněnou včelařskou tradicí, včetně brtnictví či apiterapie.

Pokud má někdo zájem zúčastnit se, ZDE naleznete itinerář akce s dalšími informacemi, včetně ceny a závazné přihlášky.

Za ZO Davle

V případě potřeby dalších podrobností prosím kontaktujte organizátora zájezdu: Jiří Mohelník, mohelnik@vcely-med-cz, +420 777 077 511.

K.Nový

Včelařské podletí je tu!

začal nám srpen a tím i včelařské podletí, začátek nové generace dlouhověkých včel. Posledních deštivých 14 dní přírodě velmi prospívá, leč naše včely v podstatě nevyletěly a to co si ubraly ze zásob budou muset ještě dohnat. Pastva pro včely je již velmi omezená a pevně věříme, že všichni včelaři již mají zakrmeno a šetří tak novou generaci dlouhověkých včel. Asi každý zodpovědný včelař bude nyní sledovat jak jsou na tom včely se zásobami. Připomínáme, že je užitečné po celý rok sledovat zdravotní stav včelstev, zejména intenzitu napadení roztočem varroa destructor, viz tolikrát zmiňovaný metodický pokyn, který najdete na našich stránkách: https://www.vcelaridavle.cz/vcelarici/dokumenty-ke-stazeni/

Tedy, kdo vyřezával poslední zavíčkovanou trubčinu a při té příležitosti prováděl monitoring odvíčkovací vidličkou, má zhruba představu o intenzitě napadení.
Je třeba si také uvědomit, že i samotným odebráním poslední zavíčkované trubčiny, na které se právě roztoči koncentrují, výrazně zlepšíme relativní poměr napadení včelstev roztočem pro další období.
Plochy plodu se postupně zmenšují, ale roztoč se stále množí geometrickou řadou a v oslabených včelstvech se již mohou projevovat příznaky virových nákaz, neochotné odebírání krmného roztoku nebo přímo vylupování takto oslabeného včelstva jsou toho jasným důkazem.
Proto i v podletí, kdy začíná nový včelařský rok a  líhne se generace tzv. zimních dlouhověkých včel, musíme být stále obezřetní.

V první polovině srpna dbejte prosím na podletní ošetřování, kde se nám nabízí prostředky s dlouhodobým účinkem, připomínáme jen některé u nás nejčastěji používané:

a) Formidol 41g, či formidol 81g, účinná látka kyselina mravenčí, lze alternativně použít i vhodné odpařovače s regulovatelným odparem, intenzita odpařování KM je velmi závislá na teplotě

b) Gabon PF90, účinná látka tau-fluvalinát, plošně prokázaná rezistence roztočů a možná rezidua účinné látky ve  vosku, nedoporučujeme používat

c) Gabon Flum, účinná látka flumhetrin, na některých místech již také prokázaná rezistence a také jisté nebezpečí ukládání reziduí ve vosku, používejte uvážlivě a kontrolujte účinnost

d) Apiguard, účinná látka thymol, silný odér, který ale do jara spolehlivě vyvane, rezistence zatím neprokázána, lze použít i jako kontrolní prostředek při křížovém testu jiných účinných látek

Přejeme Vám všem, aby včelstva vstoupila do kalendářního podzimu v plné síle a s minimem kleštíků! 

Výbor ZO Davle

Schůze výboru ZO Davle

Vážení přátelé,

dne 9.června 2023 zasedal výbor ZO Davle, aby projednal některé důležité body vyplývající z výroční schůze ze dne 22.4.2023.

Na začátku schůze byli přizváni všichni důvěrníci ZO, abychom prodiskutovali společnou strategii na tlumení roztočů a nemocí. Následovala schůze výboru již bez důvěrníků, kde jsme stanovili jednotné postupy, s kterými Vás brzy seznámíme jak formou písemnou, tak i přes Vaše důvěrníky.

Dalším podstatným bodem byla rezignace stávajícího předsedy přítele Zdeňka Bukovského jak na pozici předsedy, tak na pozici člena výboru ZO. Výbor následně zvolil nového předsedu přítele Petra Sobotku. Změnu v registračním listu naší ZO provedla centrála Českého svazu včelařů 20.6.2023.

Přítel Bukovský si za dlouhá léta podpory včelařů v naší organizaci zaslouží velké poděkování a jeho přístup ke včelám nám i nadále bude inspirací.

VARROACONTROLLER

Vážení přátelé včelaři,
jedna z možných metod tlumení napadení včelstev roztočem Varroa destruktor, která je nejen zajímavá svým přístupem, ale i svou šetrností dorazila i do oblasti naší ZO.

Metoda spočívá v krátkodobém zahřátí zavíčkovaného plodu v boxu varroacontroller, kdy jsou vyšší teplotou (max. 42°C) zničeni roztoči, ale plod je neporušen. Menší procento živých roztočů může přežít ve včelstvu (na včelách), ale i tak jde o zásadní snížení počtu varroa destruktor. V sekci Zdraví včel

najdete články, které byly před časem uveřejněny v časopise Včelařství a kde je představen box varroacontroller.

Pracujeme na dalším společném setkání, kde bychom požádali i o živou ukázku práce s těmito boxy.

Váš výbor ZO

Davle v soutěži „Obec roku 2023“

V rámci celostátní soutěže Vesnice roku 2023, se naši včelaříci účastnili 23.5. komisionální prohlídky obce Davle. Odpovídali jsme na dotazy ohledně náplně kroužku, péče o včely, ale i ekologie. Společně se ZŠ, hasiči, PFA a dalšími jsme tak přispěli k získání bílé stuhy za práci s mládeží. Gratulace Davli za dobrý výsledek!“

Zápis z výroční členské schůze včelařů ZO ze dne 22.4.2023

Zápis z výroční členské schůze včelařů ZO –  ČSV v Davli,

konané dne 22.4.2023  v Multifunkčním centru ve Štěchovicích.

                    Úvodem po přivítání zúčastněných členů, byla provedena kontrola počtu přítomných dle prezenční listiny. Bylo shledáno, že je přítomno 48 členů spolku a lze tedy konstatovat, že přítomna je nadpoloviční většina, a proto je schůze usnášeníschopná.

Schůze byla zahájena po přečtení programu od 9,00 hod. a její celý průběh řídil předseda spolku př.Bukovský.

 • Přítel Bukovský přečetl stručnou zprávu o činnosti naší ZO se jmenováním návrhové komise a to ve složení: př.Nový a př.Suchan
 • Ohledně činnosti spolku lze konstatovat, že i po dobu koronavviru, se výbor spolku pravidelně scházel a řešil průběžně a operativně veškeré problémy, tedy hlavně ohledně ošetřování včelstev a otázky financování spolku. V současnosti má spolek 95 řádných členů, 111 stanovišť a 824 včelstev.
 • Přítel Heřman přečetl zprávu o hospodaření za rok 2022. Konečný stav k 31.12 2022 byl 155.446 Kč.
 • Přítel Suchan přečetl zprávu kontrolní a revizní komise, ohledně hospodaření za rok 2022 s kladným výsledkem. S vyhodnocením KRK, že veškeré účetnictví a hospodaření spolku je kladné a nejsou zde žádné připomínky. Současně dne 8.3.byla provedena inventura majetku spolku s celkovým výsledkem tj., že celková hodnota majetku je 73.023,- tis. Kč a tato hodnota je evidována v inventurní knize pokladníka.
 • Přítel Vojík seznámil včelaře se současnou nákazovou situací ohledně roztoče varroa destruktor. Především vyzdvihl účinek nových léčiv jako je Varromed, kde je použita převážně kyselina šťavelová. Léčiva pro letošní rok jsou objednaná a zdr. referenti budou včas informování o jejich dodání u př.Vojíka.
 • Ve funkci zástupce v Okresní organizaci byl nahrazen př.Pardus novým členem př.Novým, který je rovněž veden jako kronikář spolku.
 • Nadále platí možnost výměny vosku za mezistěny u př.Vojíka v minimálním množství nad 2kg, který nechá vyměnit vosk za mezistěny. Doporučeno je to v jarních měsících.
 • Přítel Suchan přečetl usnesení ze schůze, které bylo jednohlasně odsouhlaseno. V usnesení bylo odsouhlaseno, že členské příspěvky na rok 2024 (tu část která je příjmem ZO) ve výši 150,- Kč za člena + 20,- Kč za každé včelstvo. Stanovuje, že příspěvek je nutné uhradit do 15. listopadu 2023
 • Závěrem přednesl přednášku Ing.Dalibor Titěra na téma „Nemoci a léčení včelstev“ s tím, že doporučuje léčení včelstev po celý rok a nejen fumigací, ale i kyselinami /mravenčí a šťavelovou/. S ohledem na současnou zdravotní situaci ve včelařství je nutné pravidelně kontrolovat stav včelstev např. při podezření na mor včelího plodu.
 • Přítel Karel Nový přečetl zprávu z republikového výboru od OO-ČSV, kdy bylo hlasováno i o tom, zda zvýšit členské příspěvky a zrušení tiskové formy časopisu. Toto však neprošlo o jeden hlas.
 • Dále bylo předáno vyznamenání „Vzorný včelař“ příteli Karlu Heřmanovi za kvalitní a zodpovědnou práci v naší organizaci.

Schůze byla ukončena v 12,30 hodin

Zapsal: Bukovský

Rozdělovník: členové výboru ZO

Výroční schůze je za dveřmi

Vážení přátelé, včelaři naší ZO ČSV Davle,

            výbor ZO se tímto dopisem na Vás obrací s výzvou k zamyšlení. 

Součástí existence naší ZO nebo přímo podmínkou, je výroční členská schůze, která projednává a schvaluje:

–       výroční zprávu o činnosti ZO, jejíž součástí je zpráva o hospodaření, přehled nemovitého a movitého majetku, pohledávek a závazků, stav účtu a pokladny

–       zprávu kontrolní komise

–       zaměření činnosti a hospodářský rozpočet na běžný rok

a má, jako rozhodující orgán ZO, další důležité pravomoci. 

Bez podpory členů, která bývá vyjádřena na výroční členské schůzi nemůže výbor ZO správně pracovat.

            A co se stalo na výroční členské schůzi v minulém roce?

Byla svolána na sobotu dne 23.4.2022 do MFC ve Štěchovicích, nesešla se ani polovina členů. Přesněji, dostavilo se pouze 26 včelařů z 93 členů. Místo řádné schůze proběhla schůze náhradní. Domníváme se, že tak malý zájem o možnost vyjádřit se na členské schůzi k činnosti naší ZO Davle, ohrožuje samu podstatu existenci naší ZO.

            Tato situace nás také nutí pochybovat, zda rozhodnutí výboru nevyplácet dotace a členské příspěvky v hotovosti bylo správné. Tuto otázku se mimo jiné, chystáme předložit na blížící se výroční členskou schůzi. Ta je svolána na 22.4.2023 od 9 hodin.

            Na poslední schůzi výboru, která se zabývala přípravou výroční členské schůze, byla nastolena otázka, zda místo a den, kdy výroční členskou schůzi svoláváme, členům vyhovuje. Nemáme hledat jiné místo? Jiný čas? Jiný den? Také tuto otázku chceme na schůzi otevřít.

            Dalším námětem na programu členské schůze bude nákaza našich včelstev a její potlačení. Úhyn včelstev byl nepříznivě vysoký. Předložíme návrh na systém finanční náhrady důvěrníkům, kteří dobře vykonávají své poslání při ošetřování.

            Jistě existuje řada dalších námětů a členská schůze je tou správnou příležitostí. Nepříznivý ekonomický vývoj se dotýká i včelaření (cena cukru, vydávání časopisu Včelařství, ceny léků, ceny sklenic, výše členských příspěvků a jejích rozdělení mezi centrum a ZO atd.)

Tímto naše členy vyzýváme:

Nevynechejte nadcházející členskou schůzi a přijďte!

Předem děkujeme

S přáním včelařských úspěchů Výbor ZO ČSV Davle.

Zápis ze schůze ZO ČSV Davle ze dne 23.4.2022

                      Zápis z výroční  členské schůze včelařů ZO –  ČSV v Davli,

               konané dne 23.4.2022  v Multifunkčním centru ve Štěchovicích.

        Program a zahájení schůze  od 9,30 hod. a její celý průběh řídil předseda spolku př.Bukovský .

Úvodem přečetl z pozvánky  program a nechal hlasovat o jeho schválení, které proběhlo jednohlasně a to kladně. Schůze se zúčastnilo 26 včelařů,   z 93, což  představovalo  čtvrtinu pozvaných .Takže pozvaní včelaři , nebyli usnášenischopní, a proto byla po půlhodinové pauze zahájena náhradní schůze ve smyslu stanov ČSV.Omluvil se př.Sobotka, p.Ondráček, př.Papež, př.Abramovič.

  Přítel Bukovský  přečetl stručnou zprávu o činnosti naší ZO se  jmenováním mandátové a návrhové  komise a to ve složení:  př.Toman ,  př.Suchan  a  přKotyza.

Ohledně činnosti spolku lze konstatovat, že i po dobu koronovviru  se výbor spolku  pravidelně scházel

a řešil průběžně a operativně veškeré problémy, tedy hlavně ohledně ošetřování včelstev a otázky

financování spolku.V současnosti má spolek 93 členů, z toho 5 registrovaných , 108 stanovišť

a 784 včelstev. V poslední době se opět vyskytuje kolem nás hodně moru včel.plodu, především

v Praze, Dobříši,Sedlčanech a na Vlašimsku a Příbramsku.Znovu upozorňuji začínající včelaře, aby

si pořizovali včelsta v našem regionu s ohledem na nebezpečí zavlečení moru.

V dalším přínosem pro zájemce je návštěva VÚVČ v Dole, která se bude konat dne 13.8.2022

na téma: „Preventivní a léčebné postupy v chovu včel“.Zatím se přihlásilo 5 lidí, kterým uhradil

náklady na kurzovné a cestovné př.Heřman ,který celkou akci organizuje.

Přítel Heřman přečetl zprávu o hospodaření za rok 2020 a 2021. V roce 2020 byly příjmy 53.198 Kč

a výdaje 26.636 Kč. V roce 2021 byly příjmy celkem 112.213 Kč a výdaje  95.094 Kč

konečný stav k 31.12 2021 byl 78.801 Kč.

Přítel  Suchan  přečetl zprávu kontrolní a revizní komise, ohledně hospodaření za  rok 2020, 2021 s kladným výsledkem .S vyhodnocením KRK, že veškeré účetnictví a hospodaření spolku je kladné a

nejsou zde žádné připomínky. Současně dne 1.4.byla provedena inventura majetku spolku s celkovým

výsledkem t.j,že celková hodnota majetku je 134,- tis.Kč

Přítel Vojík seznámil včelaře se současnou nákazovou situací ohledně roztoče varrva

destruktor.Především vyzdvihl účinek nových léčiv jako je Varroamed , kde je použita

převážně kyselina šťavelová. Lečiva pro letošní rok jsou objedana a zdr.referenti budou včas informování o jejich dodání u př.Vojíka.

 Nadále platí možnost výměny vosku za mezistěny  u př.Vojíka v minimálním množství nad

2kg,který nechá vyměnit vosk  za mezistěny. Doporučeno je to v jarních měsících.

  Př.Toman   představil a nechal hlasovat o  přijetí  pěti  nových  členovů  a to :  př.Marcela Barnová , př.Martin Brachtl,př.Antonín Ludwig, př.Radek Římal, př.Věra Sisáková, př.Jiří Zezula ,

  A dále byl zaregistrována včelí farma u př.Alexandra Kedry.

Včelařům byly přečteny osevní plochy řepky ,hořčice a jetele  od Ing.Kvíze.

Přítel Toman přečetl usnesení ze schůze.V usnesení bylo odsouhlaseno, že členské příspěvky

včelaři uhradí nejpozději do 10.prosince v letošním roce tak jako v minulém roce.

Závěrem přednesl př.Kedra přednášku po promítnutí filmu na téma „Chov matek“ s tím, že

upřednostňuje chov matek z matečníků  ve včelstvu na mřížkou jako za nejefektivnější způsob.

V diskuzi byli naši členové upozněni, že do 15.9.2022 se musí nahlásit počty včelstev na ČMSCH s

ohledem na žádost o státní dotaci 1D, tel.pí.Zelenková 257896210.Adresa e-mail: uevcely@cmsch.cz.

Schůze byla ukončena v 11,30 hodin

Zapsal: Bukovský

Pozvánka na výroční členskou schůzi ZO ČSV Davle

Vážené přítelkyně a přátelé,
jménem výboru ZO ČSV Davle, Vás zveme na výroční členskou schůzi, která se bude konat v sobotu 22.4.2023 v Multifunkčním centru ve Štěchovicích od 9:00 hod.

Program schůze:

– informace o činnosti ZO ČSV Davle v minulém roce
– nákazová situace
– zpráva o příjmech a výdajích za rok 2022
– informace z okresní organizace
– zpráva kontrolního výboru
– přednáška Ing.Dalibora Titěry CSc  – „Léčení včelstev“

Těšíme se na Vaši účast

za výbor ZO ČSV Davle

P.Toman