Odevzdání včelí měli do 31.1.2022

Zdravím Vás v novém roce, a tak jako každý rok bych chtěl připomenout odevzdání včelí měli na vyšetření přítomnosti roztoče Varroa destructor.

Odebranou vysušenou včelí měl prosím odevzdejte nejpozději do pátku 31.1.2022 nejlépe vhozením do poštovní schránky př.Vojíka popř. předejte Vašemu důvěrníkovi.

 Včelí měl dejte do malého kelímku (např.od jogurtu) a zakryjte papírovým ubrouskem s gumičkou.   Na kelímek uveďte své jméno, číslo stanoviště, počet včelstev a ZO ČSV Davle. Z každého stanoviště je potřeba dodat jeden vzorek.

V letošním roce bude opět probíhat akce Hrrr na mor v rámci Středočeského kraje, kdy si lze zdarma nechat vyšetřit včelstva na mor včelího plodu. Kdo z Vás bude mít o toto zájem, je potřeba dodat samostatný vzorek měli k vyšetření na mor. Termín odevzdání je do 31.1.2022 př.Vojíkovi nebo Vašemu důvěrníkovi.

P.Toman

Upozornění na úhradu členského příspěvku 2022

Zdravím Vás,

tak jako v minulém roce, tak i letos je potřeba zaplatit členské příspěvky na rok 2022 a to nejpozději do 15.12.2021.

Úhradu prosím proveďte převodem na účet ZO číslo 216409032 / 0300.

Výše příspěvku se vypočte takto:

K základu 450,- Kč se připočte 36,- Kč za každé včelstvo hlášené do centrální evidence k 15.9.2021.

Členové, kteří nemají přechodně žádné včelstvo, hradí dle počtu, který plánují na příští rok. Nejnižší členský příspěvek činí 486,- Kč pro členy, kteří nemají žádné včelstvo a na příští rok žádné neplánují.

Předem děkujeme za včasné platby.

Žadatelům o 1.D dotaci bude dotace zaslána na účet na začátku příštího roku ihned poté, jakmile dotaci obdrží na účet naše ZO od Státního zemědělského intervenčního fondu. 

zapsal: P.Toman

Odložení plánované listopadové schůze ZO ČSV v Davli

Vážení přátelé,

vzhledem k současné nepříznivé situaci v počtu nových nakažených covidem se výbor ZO ČSV v Davli rozhodl, plánovanou listopadovou (27.11.2021) schůzi odložit na dobu, kdy bude situace příznivější.

Do konce listopadu Vám bude zaslána zpráva o činnosti naší ZO v letošním roce.

S pozdravem

P.Toman

Výplata 1D dotace a úhrada členských příspěvků

Vážení přátelé včelaři,

opatření proti koronaviru nás nutí měnit plány. Výbor ČSV ZO Davle dál plní úkol daný stanovami ČSV, řídit činnost ZO mezi členskými schůzemi.

Plánovanou listopadovou členskou schůzi nemůžeme uskutečnit.

Výplata dotace 1D proběhne až v lednu 2021 a nebude spojena se členskou schůzí. Proto je nutno členské příspěvky uhradit do 30.prosince 2020.

Členský příspěvek na rok 2021 uhraďte převodem na účet ZO číslo 216 409 032/0300.

Bezhotovostní převod jednoznačně preferujeme, proto žádáme včelaře, kteří neuvedli číslo účtu na formuláři 1D dotace, aby sdělil do konce listopadu 2020 číslo svého účtu na adresu kahesla@seznam.cz .

Členům, kteří nám nesdělí účet, oznámíme místo a časové rozpětí, na kterém bude provedena výplata v hotovosti. Zajistíme takové místo, které bude blízko autobusové zastávky linky 363. Nadále platí, že člen, který nemůže požádat o výplatu převodem a již dnes ví o tom, že se v lednu nedostaví osobně k výplatě, má možnost požádat  jinou osobu o vyzvednutí dotace. K tomu je nutno vyplnit plnou moc. Nevyplacené prostředky jsme povinní vrátit.  Individuální  problémy možno řešit s pokladníkem ZO na uvedené mailové adrese.

Nadále poskytovatel dotace tj. ministerstvo zemědělství, stanovil podmínku, dle které nelze od dotace odečítat členský příspěvek.

Každý člen si členský příspěvek sám vypočte, zašle na účet ZO a uvede do zprávy své jméno. Nesprávně vypočtený členský příspěvek vracíme.

Členský příspěvek na rok 2021 je stanoven takto:

Stabilní část příspěvku (za včelaře) činí 450,- Kč

Připočte se 36,- Kč za každé včelstvo.

Příklad:               člen bez včelstva … 450+36 = 486,- Kč, člen s jedním včelstvem … 450+36 = 486,- Kč, se třemi včelstvy … 450+108 = 558,- Kč, s 10 včelstvy … 450+360 = 810,- Kč

             V členském příspěvku je zahrnuto pojištění, pořizování a distribuce léčiv za dotovanou cenu  a roční předplatné časopisu Včelařství, který je zasílán na adresu včelaře poté, kdy do centrální evidence členů oznámíme zaplacení ročního příspěvku. Nezaplacení členského příspěvku je projevem vůle ukončit členství. Podrobnější informaci o složení členského příspěvku naleznete na našich internetových stránkách

Vážení členové,

věříme, že současné podmínky a naše opatření se setkají s pochopením všech členů naší ZO a že budete postupovat dle uvedených informací. Případné dotazy na uvedené adrese nebo u ostatních členů výboru.

V Davli dne 28.10.2020                                           

Za výbor ZO ČSV Davle                                    

Zdeněk Bukovský (předseda), Pavel Toman (jednatel), Karel Heřman (pokladník)

Usnesení z členské schůze ZO ČSV Davle ze dne 6.6.2020

Usnesení z výroční členské schůze ZO ČSV Davle, Praha západ konané dne 6.6.2020 ve Štěchovicích

Přítomnost: Z počtu 90 řádných členů organizace je přítomno 29 členů, což je 32 %. Proto byla po půl hodině zahájena náhradní schůze, která je usnášení schopná, jelikož je přítomna více než čtvrtina členů.

Členská schůze v úvodu jednání schválila program jednání a zvolila návrhovou komisi ve složení: Josef Ondráček a Jiří Suchan. Po diskuzi a připomínkách na závěr svého jednání přijala následující usnesení:

Členská schůze

I. Schválila

a) Zprávu o činnosti a hospodaření za r. 2019

b) Rozpočet na r. 2020

c) Zprávu o nákazové situaci a léčení včelstev

d) Zprávu kontrolní komise za r. 2019

e) Přijetí nových členů: Zuzana Bartošová a Michal Podhájský

II. Stanovila počet členů výboru 6

a) zvolila členy výboru na volební období 2020-2025: předseda – Zdeněk Bukovský, místopředseda – Petr Sobotka, jednatel – Pavel Toman, pokladník – Karel Heřman, hospodář a zdravotní referent – Vojtěch Vojík, pastevní referent – Ivo Pardus

b) zvolila delegáty na okresní konferenci: Vojtěch Vojík, Petr Sobotka, Karel Heřman a náhradník Pavel Toman

c) Referenty: Petr Sobotka – referent pro mládež, Vojtěch Vojík – zdravotní referent a hospodář, Ivo Pardus – pastevní referent

d) důvěrníky: Davle – Vojtěch Vojík, Měchenice – Ivo Pardus, Petrov – Novotný Jiří, Štěchovice – Bukovský Zdeněk, Hradišťko – Kotyza Jan, Pikovice – Vinduška Karel, Masečín – Weingart Vladislav, Hvozdnice – Křížek Luboš, Slapy – Siller Jan

e) Kontrolní komisi: Josef Ondráček – předseda, Jiří Suchan – člen, Neklan Jun – člen

III. Navrhuje tyto kandidáty do okresního výboru: Ivo Pardus – okresní referent pro pastvu

IV. Ukládá

a) Zhotovení elektronické kopie kroniky spolku, úkolu se ujme př. Pavel Toman.

b) Přednesení příspěvků našimi delegáty na okresní konferenci na témata: 1) nekonání sjezdů ČSV, ale jiný způsob volby zástupců do RV , klouzavý mandát; 2) zavést do stanov možnost hlasování per rollam na členských schůzích, pokud se členové nemohou sejít; 3) na etiketách medu musí být uváděn konkrétní údaj o původu medu, nikoli jen země EU a mimo EU; 4) vedení ČSV se málo zasazuje ohledně snižování používání pesticidů v zemědělství a prosazování ekologického hospodaření v krajině.

Usnesení bylo přijato s výsledkem hlasů: PRO 29, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

Návrhová komise: Josef Ondráček, Jiří Suchan

Pozvánka na výroční členskou schůzi konanou dne 6.6.2020

Vážený /á/ příteli /-kyně/

Dovolte, abych Vás jménem výboru ZO ČSV v Davli tímto pozval na volební výroční členskou schůzi, která se bude konat v sobotu dne 6. června 2020 od 10,00 hod. v Multifunkčním centru (MFC)ve Štěchovicích. Dům je přízemní (světle modrá fasáda) po levé straně cesty před vjezdem k přehradě a dá se zde i zaparkovat.

Program schůze :

1. Volba mandátové a návrhové komise.

2. Předání vyznamenání vzorný včelař našim dlouholetým členům př. Křížkovi,Ondráčkovi a Sillerovi.

3. Zpráva o činnosti ZO. (př.Papež)

4. Zpráva o nákazové situaci , vysoké úhyny včelstev, výsledky vyšetření zimní měli na varroázu a mor. ( př.Vojík)

5. Zpráva pokladníka o výsledku hospodaření a ekonomické situaci za rok 2019 ( př.Heřman).

6. Zpráva kontrolní a revizní komise (př.Ondráček)

7. Návrh a volba nového výboru ZO Davle pro další volební období 2020-2025

8. Volba delegátů na okresní konferenci a zástupce naší ZO do okresního výboru Praha-západ.

9. Diskuse.

10. Usnesení – hlasování.

Vzhledem k trvající nákazové situaci COVID 19 máme zájem, aby schůze proběhla pokud možno v krátkém čase. V místě konání budeme muset dodržovat rozestupy a mít roušky. Prosíme ty, kteří jsou v rizikové skupině, aby zvážili svoji účast a případně pověřili své přátele prezentací svých komentářů a návrhů.

Předem děkujeme za Vaši účast,

S pozdravem Bukovský Zdeněk

jednatel ZO

Zápis ze schůze ZO ČSV Davle ze dne 23.11.2019

Zápis ze  členské schůze včelařů ZO –  ČSV v Davli, konané dne 23.11.2019  v Multifunkčním centru ve Štěchovicích.

        Program a zahájení schůze  od 8,30 hod a její celý průběh řídil předseda spolku př.Papež. Úvodem přečetl program a nechal hlasovat o jeho schválení, které proběhlo jednohlasně a to kladně. Schůze se zúčastnilo 55 včelařů,  t.j.nadpoloviční  většina všech pozvaných  z  89, což  představovalo  62,2 %. Takže pozvaní včelaři, byli usnášeni schopní.

  Přítel Papež přečetl stručnou zprávu o činnosti naší ZO se  jmenováním mandátové a návrhové  komise a to ve složení:  př.Ondráček,  př.Suchan  a  př.Hnilicová a př.Bukovský.

Velmi přínosným  byla jarní návštěva u př.Sojky na jeho včelnici v Černošicích, kde byli přítomní seznámeni s postupem chovu matek. Dále dalším přínosem pro zájemce byla návštěva VÚVČ v Dole 27.4.2019, kde Ing.Titěra nás seznámil s celým ústavem a ochotně zodpověděl veškeré dotazy na celkový chod ústavu. Bohužel v tomto termínu se konal i zájezd OOV Prahy západ.

Pro současný velký ohlas  dne otevřených dveří našich včelařů, se konala  dohodnutá návštěva u př.Dolečka dne 21.září od 10,00 hod.. Př.Doleček seznámil přítomné včelaře nejen se způsobem včelaření, ale i se způsobem stáčení medu.

Přítel Ondráček  přečetl zprávu kontrolní a revizní komise, ohledně hospodaření za  rok 2017 s kladným výsledkem . “Na výslovný návrh př.Vindušky byla znovu prověřena záležitost výše náhrady nákladů na administraci Dl (2017) a další některé případy, které př.Vinduška požadoval. Závěrem nechal hlasovat – přítomní zprávu odhlasovali.

Přítel Vojík seznámil včelaře se současnou nákazovou situací ohledně roztoče varrva destruktor. Především vyzdvihl účinek nových léčiv jako je Varroamed a oxuvar, kde je použita převážně kyselina šťavelová. Pro vysoký výskyt roztoče bude nutné včas odevzdat měl, to je do 31.1.2020. Současně byla přítomným zdr.referentům rozdána kyselina šťavelová , kterou opatřil předseda spolku př.Papež a bude pro léčbu včelstev v následovném roce využita. Zájemci se mohou přihlásit u svých zdr.referentů. Návod na manipulaci s kyselinou byl předán současně.

  Nadále platí možnost výměny vosku za mezistěny  u př.Vojíka v minimálním množství nad 2kg, který nechá vyměnit vosk  za mezistěny. Doporučeno je to v jarních měsících.

  Př.Bukovský  představil a nechal hlasovat o  přijetí pěti  novvých  členovů  a to:  př.Irena Vašatová, př.Ilona Opltová, př.Matěj Sysel, př.Jan Šebek, př.Ondřej Zoubek.

Dále dle pozvánky byl představen RNDr. Švamberk, který přednesl přednášku na téma „Včelí pastva“ od 9,30hod do 12,00 hod bez přestávek. Z přednášky vybírám: Zimní spánek u včel je jako u medvědů, musí mít zásoby tuků pro úspěšné hybernování. Zimní včely jako dlouhověké vznikají po ukončení plodování matky. Největším dnešním problémem je, že na postřiky polí používá zemědělství několikanásobné postřiky polí nervových látek na hubení hmyzu a plevelů. Což způsobuje i akumulace nežádoucích látek ve vosku jako jsou pesticidy a jiné chemie z postřiků polí, které přejdou i větrem do lesů. Zmizely i pampeliškové louky, žací lišty jsou na strojích dokonalé, že rozemelou vše živé včetně hmyzu. Slabé jsou zdroje nektarodárných rostlin, včela má efektivní akční rádius 2-3kilometry. Pšenice by se ideálně mohla vyměnit za vojtěšku, ale toto není pro zemědělce přínosem. Modní záležitost dnešní doby jsou travní porosty, a proto bychom měli raději propagovat výsev bylin a květeny – jako jsou luční květy. Místo analýzy -výnosy potřebujeme analýzu příležitosti jako jsou květinové záhony pro včely – letničky, protože včely potřebují pestrou stravu. Pro jarní období je důležitá:_  líska obecná, sněženky, bledule, tavolník, kaliny, vřesovce, dřín, čemeřice, jívy a vrby. Vrba-bílá, javor mléč-červenolistý, ptačí třešeň, pámelník bílý, který kvete od června až do září. Pámelník polehlý, svída krvavá, tavolník vrbolistý a japonský, lípa velkolistá, malolistá s delší životností. Pajasan žláznolistý, vlčí bob mnoholistý, vičinec ligrus, chrpa modrá, šalvěj hajní, šalvěj přísnatná, kaštanovník setý, dřezovec, máky, katalpa trubačovitá, vrbka úzkolistá, liliovník tumpanokvětý, lípa stříbrná-plsnatá, slunečnice roční, bělotrn kulatohlavý, bělotrn benátský, svazenka vrátičolistá, marulka, pohanka setá, brutnák lékařský, šanta zkřížená, evodie hupejská, divizna, svízel latnatý, komonice bílá a lékařská, levandule lékařská, chrpa luční, mochna křovitá,rozchodník ostrý, netřesky, sporýš argentinský, zvonkovec klejchy hedvábné, jerlín japonský, vřes obecný, lopuch plsnatý, celík kanadský, hortenzie drsná, komule davidova, světlice barvířská, sluncovka zpeřená, krásenka zpeřená, šuškarda klasnatá, jochovec olšolistý, ořechokřídlec klendonský, lochanka, kokarda velkokvětá, záplevák podzimní, gazánie zářivá, smil listenatý, třapatka lesklá, třapatka srsnatá, třapatka nachová, agastécha anýzová, plamének bolševníkolistý, krásnoočko přeslaneté, líchořešnice, pereslokie lebedolistá, sadec konopáč, vernonie vlasatá, pyknatérum, oplátka aubertova, hvězdice novobelgická, břečťan popínavý, hvězdice – astřička,rozchodník.

Včelí pastva – je  encyklopedie –  elektronická verze.

Závěrem jsme poděkovali přednášejícímu za velmi zajímavé podání o včelí pastvě a i problematice chemizace polí. RNDr.Švamberk je autorem mnoha knížek o včelách a rostlinách pro včely, jako předseda spolku „Mája“.

Na závěr schůze přečetl př.Ondráček usnesení z dnešní schůze.

  Další termín jarní  schůze v MFC byl dohodnut na  21.3.2020 od 9,00h , kdy bude hlasováno i  o novém složení výboru našeho spolku.

Zapsal: Bukovský

Rozdělovník: členové výboru ZO

Zápis ze schůze ZO ČSV Davle ze dne 30.3.2019

Program a zahájení schůze od 9:10 hod a její celý průběh řídil předseda spolku př.Papež. Úvodem přečetl program a nechal hlasovat o jeho schválení, které proběhlo jednohlasně a to kladně. Schůze se zúčastnilo 45 včelařů, t.j.nadpoloviční většina všech pozvaných z 83, což představovalo 54,2 % …

Zápis z výroční členské schůze včelařů ZO-ČSV v Davli, konané dne 30.3.2019 v Multifunkčním centru ve Štěchovicích.

  Program a zahájení schůze od 9:10 hod a její celý průběh řídil předseda spolku př.Papež. Úvodem přečetl program a nechal hlasovat o jeho schválení, které proběhlo jednohlasně a to kladně. Schůze se zúčastnilo 45 včelařů, t.j.nadpoloviční většina všech pozvaných z  83, což představovalo 54,2 % . Přítel Papež přečetl stručnou zprávu o činnosti naší ZO s jmenováním mandátové a kontrolní komise a to ve složení př.Vojík, př.Bukovský,př.Jun a př.Martinová.

Přítel Sobotka seznámil přítomné členy spolku s činností Včelaříků v ZŠ na Petrově. V současné době mají čVelaříci dvě včelstva a jsou přihlášeni do soutěže ,která se bude konat dne 27.4 dopoledne ve Vlašimi.

Pro současný velký ohlas dne otevřených dveří našich včelařů, je dohodnutá návštěva u př.Dolečka dne 7.září od 10:00 hod., možnost parkování na parkovišti na Ždáni. Sraz zájemců je před hospodou u „Jelena“, adresa stanoviště je Ždáň 550. Začínající včelaři si mohou připravit dotazy na př.Dolečka.

Přítel Papež pozval na schůzi Ing.kvíze, který jako místní soukr.hospod.rolník nás seznámil s osevní plochou nektarodárných polních plodin. Především se svazenkou a řepkou. Svazenka bude v dosahu mezi Masečínem a Bojanovicemi na rozloze cca 8 hektarů.

Přítel Heřman přečetl zprávu o hospodaření za rok 2018.

Přítel Ondráček přečetl zprávu kontrolní a revizní komise, ohledně hospodaření za loňský rok s kladným výsledkem.“ Na výslovný návrh př.Vindušky bude znovu prověřena záležitost výše náhrady nákladů na administraci Dl (2017) a další některé případy, které př.Vinduška požaduje (o kterých bude RK informovat), pokud budou tyto smysluplné.“

Přítel Vojík seznámil včelaře se současnou nákazovou situací ohledně roztoče varroa destruktor a nechal kolovat výsledky z rozboru měli. Všichni včelaři, kteří měli vyšší průměr výskytu roztoče jak 3ks na včelstvo, tak povinně ošetří včely nátěrem plodu přípravkem M-1 a fumigací varidolem nejpozději do 15.4.2019. Jednalo se celkem o čtyři včelaře v organizaci. Z výsledku rozboru na akci Hrr na mor bylo zjištěno, že v naší organizaci není zjištěn žádný výskyt. Dále př.Vojík seznámil přítomné s novým přípravkem na ošetření včelstev a to je varroamed, který lze aplikovat po celý rok bez obav z nebezpečí poškození kvality medu. Hlavně je výhodný pro zimní období. Nadále platí možnost výměny vosku za mezistěny u př.Vojíka, který nechá vyměnit vosk za mezistěny. Doporučeno je to v jarních měsících.

Byli představeni a přijati tři noví členové a to : př.Krátká , př.Kostorek, př.Ačamovič.

Schůze schválila nákup sklenic na med s víčky, které budou k dispozici u př.Vojíka, tak jako obvykle. V množství, které si dopsali členové na schůzi do prezenční listiny.

Zájezd pořádaný předsedou OO-ČSV př.Sojkou do SOUV v Nasavrkách na den 27.4.2019 je už osazen, ale kdo se stačil včas přihlásit bude mít možnost se zúčastnit. Současně naše ZO pořádá zájezd také v sobotu 27.4.2019 do VÚV do Dolu ,který bude od 14“00 hod a bude nás ústavem provázet Ing.Titěra. Bude zde i předveden chov matek. Doprava do Dolu je vlastními vozy. Případní zájemci se přihlásí u př.Bukovského na e-mail do 26.dubna.

Závěrem schůze přečetl př.Jun usnesení KRK s tím, že výbor a členové KRK obdrží zápis na svoji e-mailovou adresu. Schůze byla ukončena v 12:15 minut.

Další termín podzimní schůze v MFC byl dohodnut na 23.11.2019 od 9:00 hod

Zapsal: Bukovský

Rozdělovník: členové výboru ZO